Λάδι Βιώσας

http://profile.hatena.ne.jp/kenkitii/

.emacs

;;; C-h を backspace として使う。
(keyboard-translate ?\C-h ?\C-?)
(global-set-key "\C-h" nil)

;;; バッファの最後の行で next-line しても新しい行を作らない
(setq next-line-add-newlines nil)

;;; *.~ とかのバックアップファイルを作らない
(setq make-backup-files nil)

;;; .#* とかのバックアップファイルを作らない
(setq auto-save-default nil)

;;; C-c C-c で現バッファの内容を保存してバッファを消す
(defun my-save-and-kill-buffer ()
 (interactive)
 (save-buffer)
 (kill-buffer nil))

(global-set-key "\C-c\C-c" 'my-save-and-kill-buffer)

;;; バッファの切り替えを楽にする
(iswitchb-mode 1)

;;; iswitchb のキーカスタマイズ
(add-hook 'iswitchb-define-mode-map-hook
     'iswitchb-my-keys)

(defun iswitchb-my-keys ()
 "Add my keybindings for iswitchb."
 (define-key iswitchb-mode-map [right] 'iswitchb-next-match)
 (define-key iswitchb-mode-map [left] 'iswitchb-prev-match)
 (define-key iswitchb-mode-map "\C-f" 'iswitchb-next-match)
 (define-key iswitchb-mode-map " " 'iswitchb-next-match)
 (define-key iswitchb-mode-map "\C-b" 'iswitchb-prev-match)
 )

;;; 選択中のバッファの内容を表示させる
(defadvice iswitchb-exhibit
 (after
  iswitchb-exhibit-with-display-buffer
  activate)
 "選択している buffer を window に表示してみる。"
 (when (and
     (eq iswitchb-method iswitchb-default-method)
     iswitchb-matches)
  (select-window
   (get-buffer-window (cadr (buffer-list))))
  (let ((iswitchb-method 'samewindow))
   (iswitchb-visit-buffer
    (get-buffer (car iswitchb-matches))))
  (select-window (minibuffer-window))))