Λάδι Βιώσας

http://profile.hatena.ne.jp/kenkitii/

Meadowでメイリオフォントを使う

メイリオフォントが綺麗だったので、Meadowに設定してみた。
日本語だけだけど。。。

(let ((make-spec 
    (function 
	(lambda (size charset fontname &optional windows-charset)
	 (setq size (- size))
	 (if (not windows-charset)
	   (setq windows-charset 
		  (cadr (assq charset mw32-charset-windows-font-info-alist))))
	 `(((:char-spec ,charset :height any)
	   strict
	   (w32-logfont ,fontname 0 ,size 400 0 nil nil nil ,windows-charset 1 3 0))
	  ((:char-spec ,charset :height any :weight bold)
	   strict
	   (w32-logfont ,fontname 0 ,size 700 0 nil nil nil ,windows-charset 1 3 0)
	   ((spacing . -1)))
	  ((:char-spec ,charset :height any :slant italic)
	   strict
	   (w32-logfont ,fontname 0 ,size 400 0  t nil nil ,windows-charset 1 3 0))
	  ((:char-spec ,charset :height any :weight bold :slant italic)
	   strict
	   (w32-logfont ,fontname 0 ,size 700 0  t nil nil ,windows-charset 1 3 0)
	   ((spacing . -1)))))))
    (make-spec-list
	(function
	 (lambda (size params-list)
	  (list (cons 'spec 
		    (apply 'append 
			   (mapcar (lambda (params)
					(apply make-spec (cons size params)))
				   params-list))))
	  )))
    (define-fontset 
	 (function
	 (lambda (fontname size fontset-list)
	  (let ((spec (funcall make-spec-list size fontset-list)))
	   (if (w32-list-fonts fontname)
		 (w32-change-font fontname spec)
		(w32-add-font fontname spec)
		)))))
    (meiryo-fontset-list
	'(
	 (ascii "ARISAKA-等幅")
	 (katakana-jisx0201 "メイリオ")
	 (japanese-jisx0208 "メイリオ")
	 ))
    (arisaka-fontset-list
	'(
	 (ascii "ARISAKA-等幅")
	 (katakana-jisx0201 "ARISAKA-等幅")
	 (japanese-jisx0208 "ARISAKA-等幅")
	 ))
    )
 (funcall define-fontset "Meiryo 10" 10 meiryo-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Meiryo 12" 12 meiryo-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Meiryo 14" 14 meiryo-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Meiryo 16" 16 meiryo-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Meiryo 18" 18 meiryo-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Meiryo 20" 20 meiryo-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Meiryo 22" 22 meiryo-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Meiryo 24" 24 meiryo-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Meiryo 36" 36 meiryo-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Meiryo 48" 48 meiryo-fontset-list)

 (funcall define-fontset "Arisaka 10" 10 arisaka-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Arisaka 12" 12 arisaka-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Arisaka 14" 14 arisaka-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Arisaka 16" 16 arisaka-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Arisaka 18" 18 arisaka-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Arisaka 20" 20 arisaka-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Arisaka 22" 22 arisaka-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Arisaka 24" 24 arisaka-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Arisaka 36" 36 arisaka-fontset-list)
 (funcall define-fontset "Arisaka 48" 48 arisaka-fontset-list)
 )

;:; 初期フレームの設定
(setq default-frame-alist
   (append (list '(foreground-color . "black")
          '(background-color . "LemonChiffon")
          '(background-color . "gray")
          '(border-color . "black")
          '(mouse-color . "white")
          '(cursor-color . "black")

          '(font . "Meiryo 12")
          '(ime-font . (w32-logfont "Meiryo"
                       0 16 400 0 nil nil nil
                       128 1 3 49)) ; TrueType のみ
          )
   default-frame-alist))

こんなかんじ

メイリオ、ARISAKA等幅フォントのダウンロード場所は適当にググって下さい。