Λάδι Βιώσας

http://profile.hatena.ne.jp/kenkitii/

Meadow覚書

コメントアウト、コメント解除

範囲選択して

M-;

辞書

C-c w

タブをスペースに変換

範囲選択して

M-x untabify

矩形選択

C-x r k 矩形領域を切り取り (kill-rectangle)
C-x r y 矩形領域を貼り付け (yank-rectangle)
C-x r o 矩形領域をスペースで埋める (open-rectangle)
C-x r c 矩形領域をスペースで消去する。(clear-rectangle)
C-x r d 矩形領域ごと消去する。 (delete-rectangle)
C-x r t 矩形領域を指定した文字で埋める。 (string-rectangle)