Λάδι Βιώσας

http://profile.hatena.ne.jp/kenkitii/

パスワード入力なしにmewを使いたい

Meadowの場合、きりんシステムさんの以下のサイトを参考にメールの送受信ができたんですけど

~/.emacs にパスワード文字列を設定します。

(setq my-mew-password "Pa55w0rd")

NetInsall で Mew-5.1 をインストールしたあと、 C:\usr\meadow\packages\lisp\mew にある、mew-pop.elc を削除します。 mew-pop.el を以下のように修正します。これで終わりです。

@@ -589,17 +589,18 @@
   (concat user "@" server ":" port)))

 (defun mew-pop-input-passwd (prompt pnm)
- (let ((directive (mew-pop-get-directive pnm))
-    (pro (mew-pop-get-process pnm))
-    (tag (mew-pop-passtag pnm))
-    pass)
-  (if (eq directive 'biff)
-    (or (mew-pop-get-passwd pnm)    ;; mew-pop-biff
-      (mew-input-passwd prompt tag)) ;; mew-pop-check
-   (setq pass (mew-input-passwd prompt tag))
-   (unless (and (processp pro) (eq (process-status pro) 'open))
-    (mew-passwd-set-passwd tag nil))
-   pass)))
+ my-mew-password)

 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 ;;;

Meadow3.00-devの設定

Carbon Emacsでは、送信がうまくいかなかったので、以下のファイルも同様に修正したので忘れないようにメモ。ちなみにファイルの在処は、Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/mew/mew-passwd.elです。

--- mew-passwd.el    2009-07-22 00:10:45.000000000 +0900
+++ mew-passwd.el.org  2009-07-22 00:08:59.000000000 +0900
@@ -105,7 +105,19 @@
 ;;;
 
 (defun mew-input-passwd (prompt key)
- my-mew-password)
+ (if (and key (or mew-use-cached-passwd mew-use-master-passwd))
+   (progn
+    (mew-passwd-setup-master)
+    (if (mew-passwd-get-passwd key)
+      (progn
+       (mew-timing)
+       (if mew-passwd-reset-timer (mew-passwd-set-counter key 0))
+       (mew-passwd-get-passwd key))
+     (let ((pass (mew-read-passwd prompt)))
+      (mew-passwd-set-passwd key pass)
+      (mew-passwd-set-counter key 0)
+      pass)))
+  (mew-read-passwd prompt)))
 
 
 (defun mew-read-passwd (prompt)